Check up-5 sınaq imtahanı mövzuları (23 Fevral 2020-ci il)

“DAMLA NƏŞRİYYATI” TƏRƏFİNDƏN 23 FEVRAL TARİXİNDƏ KEÇİRİLƏCƏK CHECK UP-5 SINAQ İMTAHANI MÖVZULARI

(1-8.Cİ SİNİFLƏR)

 

1-ci sinif    

 1. Azdili

F hərfi

 1. Riyaziyyat

Tutumun ölçülməsi

 1. Heyat bilgisi

Mən necə yaxşı insan ola bilərəm?

 1. Məntiq

Damla nəşriyyatı – MƏNTİQ -BEYİN GİMNASTİKASI kitabı (1.sinif)

NÜMUNƏ SUALLARA BAXIN

 

2-ci sinif

 1. Azərb. dili

Yalançıtülkü

 1. Riyaziyyat

Uzunluğunölçülməsi

 1. Həyat bilgisi

Ətraf mühit

 1. İngilis dili

Colours. This\that. These\those

 1. Məntiq

Damla nəşriyyatı – MƏNTİQ -BEYİN GİMNASTİKASI kitabı (2.sinif)

NÜMUNƏ SUALLARA BAXIN

 

3-cü sinif

 1. Azərb. dili

Atatürk niyə ağladı?

 1. Riyaziyyat

Vaxt, saat.

 1. Həyatbilgisi

İnsanətrafınecədərkedir?

 1. İngilisdili

The Alphabet. Letters

 1. Məntiq

Damla nəşriyyatı – MƏNTİQ -BEYİN GİMNASTİKASI kitabı (3.sinif)

NÜMUNƏ SUALLARA BAXIN

4-cü sinif

 1. Azərb. dili

Bağban sincab

 1. Riyaziyyat

Konstruksiyalarvəonlarıngörünüşləri

 1. Həyatbilgisi

İslam dinininyaranması

 1. İngilisdili

Hobbies.Words.Present Simple.Question sentences.

 1. Məntiq

Damla nəşriyyatı – MƏNTİQ -BEYİN GİMNASTİKASI kitabı (4.sinif)

NÜMUNƏ SUALLARA BAXIN

 

5-ci sinif

 1. Azərb. dili

Sözönü şəkilçilər

Söz yaradıcılığı

Düzəltmə sözlər

Eyniköklü sözlər

Mürəkkəb sözlər

Defislə yazılan mürəkkəb sözlər

 1. Riyaziyyat

Müstəvi, düzxətt.Simmetriya.

 1. Tarix

Şərqin son fatehi

İlk MüstəqilAzərbaycanxanlığı

Şuşa – Pənahabadqalası

İrəvanxanlığıGəncəNiyəYelizavetpoladlandırıldı

Azərbaycanınparçalanması

 1. Həyatbilgisi

Yol hərəkəti qaydalarına riayət edək.

 1. Ingilisdili

Question Sentences. Time and weather. Present Continuous.

 1. Məntiq

 Damla nəşriyyatı – MƏNTİQ -BEYİN GİMNASTİKASI kitabı (5-6.sinif)

 

6-cı sinif

 1. Azərb.dili

“O”, “bu” əvəzliklərindən sonra vergülün işlənməsi

Əvəzliyin digər məna növləri

Əvəzliyin quruluşca növləri

Düzəltmə feillər

Mürəkkəb feillər

 1. Riyaziyyat

Riyaziifadələr.Bərabərsizliklər.

 1. İngilisdili

To be going to. Phonetics.Word box.

 1. Fizika

Kütlə və onun ölçülməsi. Sıxlıq və onun ölçülməsi.

 1. Coğrafiya

Dünya okeanı və onun hissələri. Dünya okeanının əhəmiyyəti

 1. Tarix

Mannanın süqutu

Mannanın şəhərləri mədəniyyəti

Azərbaycan Midiya Əhəməni imperiyası dövründə

Atropatenadövləti

Midiyadövləti

Əhəmənilərdövləti

Parfiyadövləti

 1. Biologiya

Bitkilərinyerüstüqidalanması.

 1. Məntiq

Damla nəşriyyatı – MƏNTİQ -BEYİN GİMNASTİKASI kitabı (5-6.sinif)

 

7-ci sinif

 1. Azərb. dili

Qoşma

Qoşmaların deyilişi və yazılışı

Bağlayıcı

Bağlayıcılarda vergülün işlənməsi

Mürəkkəb bağlayıcılar

 1. Riyaziyyat

İkiifadənincəmininvəfərqininkvadratı.İfadələrinçevrilməsi.

 1. İngilisdili

Modal Verbs.Indefinite article.The adjective. Tense form (if/when)

 1. Tarix

Səlcuqimperatorluğu

Hindistan VI-XVI əsrlərdə

Çingizxanvəonundavamçıları

Oğuzsəlçuqaxınları

Azərbaycan XII – XIII əsrlərdə

XI əsrinortaları – XII əsrmədəniyyət

 1. Fizika

Kinetikvəpotensialenerji.Enerjininsaxlanmaqanunu.Bərkcismintəzyiqi.Qazlarıntəzyiqi.

 1. Coğrafiya

Atmosfertəzyiqiküləklər.İqlimqurşaqları.Azərbaycandaiqlimtipləri.

 1. Kimya

Fiziki və kimyəvi hadisələr. Kimyəvi reaksiyaların əlamətləri. Kimyəvi tənlik. Maddə kütləsinin saxlanması. Kimyəvi reaksiyaların tipləri. Kimyəvi reaksiyaların istilik effekti.

 1. Biologiya

Həlqəvi qurdlar tipi. Həlqəvi qurdların həyat fəaliyyəti.

 1. Məntiq

Damla nəşriyyatı – MƏNTİQ -BEYİN GİMNASTİKASI kitabı

 

8-ci sinif

 1. Azərb. dili

Zərflik

Tərzi hərəkət zərfliyi

Tərzi hərəkət zərfliyi və təyin

Zaman zərfliyi

Yer zərfliyi

Yer zərfliyi və tamamlıq

 1. Riyaziyyat

Sahəaksiomları.Rombunsahəsi.

 1. İngilisdili

Future Passive.Definitions.Tense forms.Past Perfect.Past Simple.

 1. Fizika

İstilikmühərrikləri.Buxar turbine.Daxiliyanma, Cisimlərinelektriklənməsi.

 1. Tarix

Azərbaycanda ilk müstəqilxanlıq

Azərbaycanıncənubxanlıqları

Şimal – ŞərqiAzərbaycandövləti

MərkəziAsiyaxalqları

Volqaboyu Ural vəSibirtürkləri

ŞimaliQafqazyenidövrünastanasında

 1. Kimya

Kovalentrabitəninnövləri.Molekullarınfəzaquruluşu.Hibritləşmə.Kovalentrabitəninxassələri.İon rabitəsi.Kristal qəfəslərintipləri.Valentlik.Oksidləşmədərəcəsi.

 1. Coğrafiya

Küləklər.Siklon, antisiklonhavakütlələri.Atmosfercəbhələri

 1. Biologiya

Həzmsistemi.Həzmsistemiorqanlarımızıqoruyaqmövzusudaxil.

 1. Məntiq

Damla nəşriyyatı – MƏNTİQ -BEYİN GİMNASTİKASI kitabı

Leave Comment