Tag

Azərbaycan dili

Sizə təqdim etdiyimiz Azərbaycan dili fənnindən vəsaitlərimiz Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən təstiq edilmiş proqram əsasında tərtib edilmiş dərsliklərə uyğun olaraq hazırlanmışdır.

Damla Nəşriyyatı tərəfindən hazırlanmış Azərbaycan dili kitablarında mövzu,  kiçik, böyük və yekun summativ qiymətləndirmələr üçün istifadə edə biləcəyiniz testlər verilmişdir.

Vəsaiti hazırlayarkən əsas məqsədimiz məktəbliləri müasir standartlara uyğun bilik, bacarıq və vərdişlərə yiyələnmək, Vətəninə, xalqına, onun adət-ənənələrinə bələd olan, milli və ümumbəşəri dəyərlər zəminində formalaşan, fiziki və mənəvi cəhətdən sağlam, müstəqil həyata hazır, sağlam düşüncəli vətəndaşlar kimi yetişdirməkdir.

Kitablarımız hazırlanarkən aşağıdakı tələblərə diqqət edilmişdir:

– şagirdlərin Azərbaycan xalqının milli, mənəvi və mədəni dəyərləri ruhunda tərbiyə olunmasına, onların öz ailəsini, xalqını, Vətənini sevməsinə, insan haqlarına və bəşəri dəyərlərə hömrət etməsinə yönələn ideyalar olmalıdır;
– şagirdlərin yaş psixologiyası və fizioloji xüsusiyyətləri nəzərə alınmalıdır;
– dünyəvilik prinsipinə riayət edilməlidir;
– elmin, texnikanın və mədəniyyətin müasir nailiyyətləri haqqında yoxlanılması mümkün olan və səlahiyyətli mənbələrdən götürülmüş məlumatlar öz əksini tapmalıdır;
– illüstrasiyalar yığcam və mövzulara uyğun olmalıdır;
– Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına, qanunlarına, ölkənin qoşulduğu beynəlxalq hüquqi aktlara zidd olan fikirlərə yer verilməməlidir;
– milli, dini, irqi, cinsi və siyasi ayrıseşkilik təbliğ edən fikirlər, mübahisə doğuran məlumatlar olmamalıdır;
– elmi mübahisə doğuran məsələlərə yer verilməməlidir;
– Dövlət Təhsil Standarları əsasında hazırlanmış kurrikulumlara uyğun olmalıdır;
– şagirdlərə müstəqil tədqiqatçılıq və yaradıcılıq vərdişləri aşılanmalı, onları düşünməyə sövq etməli, məntiqi təfəkkürü inkişaf etdirməlidir.

Showing 1–10 of 12 results